Všeobecné a rezervační podmínky

                                          Všeobecné a rezervační podmínky

Uzavření smlouvy

Svou telefonickou, elektronickou nebo písemnou předběžnou rezervací nabízí objednatel poskytovateli možnost uzavřít následně smlouvu o zprostředkování ubytování (dále jen  „Smlouva“). Telefonickou, elektronickou nebo písemnou předběžnou rezervací vyjadřuje objednatel souhlas se všeobecnými a rezervačními podmínkami a „Ubytovacím řádem“ poskytovatele. Pokud není uhrazena objednatelem peněžní záloha za pobyt (do 7 dnů od  obdržení e-mailu „PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍ“), je předběžná rezervace zrušena. „Smlouva“ se nepovažuje za uzavřenou a závaznou. „Smlouva“ se stává  uzavřenou a závaznou pro obě smluvní strany až po připsání peněžní zálohy objednatele (ve výši 50% z celkové ceny ubytování)  na účet poskytovatele.

Platební podmínky

Objednateli je ihned po odeslání předběžné rezervace sdělen e-mailem termín rezervace, číslo pokoje, cena pobytu, číslo účtu poskytovatele s variabilním symbolem k uhrazení zálohy a samotná výše zálohy za pobyt (ta není v e-mailu sdělena v případě, že pobyt začíná za tři a méně dny od rezervace). Úhradu zálohy může provést objednatel poštovní složenkou, bankovním převodem nebo po dohodě i v hotovosti na provozovně poskytovatele, kde mu bude vystaven doklad za platbu v hotovosti.

Za ubytování a služby s ním spojené má objednatel povinnost zaplatit podle aktuálního ceníku v den příjezdu. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s poskytovatelem (při rezervaci pobytu). Objednatel má dále povinnost složit vratný depozit ve výši 500,-Kč za převzetí klíčů od pokoje/chatky. Tento depozit mu bude vrácen po předání klíčů od pokoje/chatky zpět provozovateli, a to nejpozději v den odjezdu. V případě, že tak neučiní, depozit propadá. V den ukončení pobytu je objednatel povinen uhradit ubytovací poplatek obci v platné výši a další služby poskytnuté poskytovatelem. Platby platební kartou nejsou v současné chvíli možné.

Cena pronájmu

Cena pobytu  je cenou smluvní dle platného ceníku. Sjednanou cenou pobytu se rozumí výše ceny uvedené v e-mailu „PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍ“ a následně ve „Smlouvě“. Cena zahrnuje pronájem pokoje/chatky a společných prostor ubytovacího zařízení. Dále dodávku el. proudu, vytápění, spotřebu teplé a studené vody, lůžkoviny a provedení závěrečného úklidu.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od „Smlouvy“.
Odstoupení od „Smlouvy“ musí být provedeno: elektronicky na  e-mailovou adresu:  storno@ubytovnakonesin.cz  nebo písemně doporučeným dopisem na adresu: Ubytovna Koněšín, Koněšín 181, 675 02 Koněšín (na obálku napsat – STORNO POBYT). Rozhodující je datum doručení. Zrušení pouze telefonicky nebo SMS zprávou bohužel nemůžeme akceptovat.
V případě pozdějšího odstoupení od „Smlouvy“ (v době 14 a méně dní před začátkem pobytu, kdy začátkem pobytu se rozumí první den čerpání objednaného pobytu),  budou objednateli účtovány následné stornovací poplatky.

  • 14 – 8 dnů před nástupem – 50% z ceny pobytu
  •   8 – 3 dnů před nástupem – 75% z ceny pobytu
  •   3 – 0 dnů před nástupem – 100% z ceny pobytu

V případě zrušení pobytu před jeho započetím z mimořádných závažných důvodů (úmrtí v rodině, hospitalizace objednatele v nemocnici, živelná pohroma) bude účtováno 10 % z ceny zaplacené zálohy. Všechny tyto skutečnosti je objednatel povinen doložit písemnou formou (originál dokladu ošetřujícího lékaře, popř. jiné opravňující doklady), a to nejpozději první den začátku ubytování. Na pozdější skutečnosti nebude brán zřetel a po objednateli bude požadována úhrada 100% z ceny pobytu.

Závěr

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.