Provozní řád

Provozní řád Autocampu Borovinka

 

 1. Při vstupu do Autocampu Borovinka jsou návštěvníci povinni přihlásit se k registraci, zaplatit stanovené platby dle platného ceníku, poplatky dle vyhlášky obecního úřadu, seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.
 2. Vyúčtované peníze nelze vrátit. Požadavky na uplatnění slev je nutno hlásit předem, jejich zpětné uplatnění po vystavení dokladu není možné.
 3. V případě platné rezervace je host povinen uhradit cenu celého zarezervovaného pobytu.
 4. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto provozním řádem.
 5. Po zaplacení poplatku za pobyt podle platného ceníku obdrží host účtenku a ubytovaný ve vlastním stanu či karavanu (dále jen „vlastní ubytovací zařízení“) obdrží kontrolní pásku, čímž si pronajal místo pro umístění vlastního ubytovacího zařízení. Páska musí být umístěna viditelně u vchodu do vlastního ubytovacího zařízení. Dále dostane povolení k vjezdu a parkování, které umístí viditelně za přední okno vozidla. Tyto doklady slouží pro kontrolu.
 6. Do areálu autokempu je přísně zakázáno přivážet či vnášet zbraně, pyrotechnické prostředky, drogy, psychotropní látky a další předměty ohrožující zdraví a bezpečnost osob a majetku v autokempu.
 7. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 8. Návštěvníci, kteří si pronajali el. přípojku nejsou oprávněni z této přípojky propojovat další neplatící spotřebitele. Venkovní el. zařízení kempu končí zásuvkami na zásuvkové skříni. Za bezpečnost vnitřního el. zařízení, vč. pohyblivého el. přívodu, zodpovídá jeho uživatel.
 9. Provozovatel kempu neručí za peníze, osobní doklady ani jiné cenné věci uložené ve stanech či osobních automobilech.
 10. Za škody způsobené živelní pohromou, za poškozené a odcizené odložené věci návštěvníků provozovatel autokempu neodpovídá.
 11. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. ráno musí být v kempu zachováván noční klid. V případě konání povolených hudebních produkcí může být hranice nočního klidu v kempu posunuta za předpokladu, že se návštěvníci nebudou navzájem rušit. Za stejných podmínek lze konat i besedy u táboráčků. V době nočního klidu je návštěvníkům zakázáno hlasité pouštění hudby a bezúčelné startování motorových vozidel.
 12. Klid je nutno zachovávat i během dne, nerušit občany křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním reprodukované hudby. Limity stanoveny příslušnými předpisy.
 13. Pálení ohňů je povoleno jen na vyhrazených a označených ohništích za dodržování všech požárně bezpečnostních nařízení. Porušení bude postihováno. Vařiče a topidla se musí používat při dodržení bezpečnostních opatření.
 14. Odpadky všeho druhu je občan povinen dát na vyhrazená místa a do určených nádob. Po opuštění užívaného prostoru pro stanování okolí nesmí zůstat žádný materiál a odpadky.
 15. Uživatelé kempu nesmí poškozovat jeho zařízení, plochy areálu, stromy a keře, informační tabule a značky ani majetek ostatních rekreantů.
 16. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. Místo svého pobytu musí každý návštěvník před odjezdem řádně uklidit, včetně urovnání terénu.
 17. Pobyt psů v autokempu je za úhradu možný, přičemž majitel je za svého psa plně zodpovědný. Je zakázaný volný pohyb psů (tito psi musí být na vodítku a případně opatřeni náhubkem). Je zakázáno koupání psů ve sprchách a bazénu. Majitelé psů jsou povinni po svých psech uklízet.
 18. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru.
 19. Návštěvníci jsou povinni používat sociální zařízení v místech k tomuto účelu vyhrazených a udržovat je v čistotě.
 20. Voda ve vodovodním rozvodu autokempu je pitná, proto je nutno s ní maximálně šetřit.
 21. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu Autocampu Borovinka. Každá osoba, která poruší provozní řád kempu, bude z areálu kempu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady.

Důležitá telefonní čísla:  TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112   PRVNÍ POMOC 155    HASIČI 150       POLICIE 158